Laden Evenementen

24 januari van 19:30 tot 21:00

Iepenbiere riedsgearkomste 'It Poadium'


Gegevens

Datum:
24 januari
Tijd:
19:30 - 21:00
Kosten:
Gratis

Organisator


De ried fan de gemeente Noardeast-Fryslân wurdt op dizze jûn troch de 'Werkgroep Vitale Waddenkust' ynfoarmearre oer it doel fan de wurkgroep, nammentlik it fersterkje fan de leefberens yn de Waadkustregio troch fersterking en febrining fan besteande saken en nije inisjativen lâns de Waadkust. Ek sill Anke Bijlsma wat fertelle oer 'Theaterkerk Nes' en harren programma. Jo binne fan herte wolkom!

Foar ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de tydlik riedsfriffier, dhr. S.K. Dijkstra (0519) 29 88 77, s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.